Ψήφιση της τροπολογίας dynamic blocking

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ADMIN  22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

Κατόπιν των πολύμηνων προσπαθειών μας, η τροποποίηση (dynamic blocking) του Ν. 2121/1993 για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 16 Ιουλίου και αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ.

Παρακάτω, ακολουθεί μια περίληψη των βασικών αλλαγών που ενσωματώθηκαν στον νόμο μαζί με κάποιες παρατηρήσεις:

Οι νέες διατάξεις ενισχύουν τη νομική βάση για την έκδοση δυναμικών αποφάσεων από την αρμόδια διοικητική αρχή κατά των παράνομων διαδικτυακών τόπων. Ειδικότερα, η αρμόδια διοικητική επιτροπή για την κοινοποίηση της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο (ΕΔΠΠΙ) μπορεί να διατάξει τους αποδέκτες της εντολής να αφαιρέσουν το παράνομο περιεχόμενο ή να εμποδίσουν την πρόσβαση ή να προβούν σε οποιοδήποτε μέτρο κρίνει κατάλληλο από αυτήν, με στόχο την παύση, την αποτροπή της επανάληψης και την πρόληψη της παράβασης.

Σημ. ‘Όλες οι σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΔΠΠΙ, ήταν αναποτελεσματικές, καθώς δεν καλύπτουν τις μελλοντικές μεταβολές (domain names και ΙPs) των πειρατικών ιστοτόπων. Επίσης, αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε άλλες χώρες, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχουν υπάρξει δυναμικές αποφάσεις siteblocking από διοικητικές αρχές, ενώ μέχρι σήμερα, όσες σχετικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί, ενεργοποιήθηκαν μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων σε δικαστικές αρχές.

Το τροποποιημένο κείμενο προβλέπει ταχεία και χωρίς επιπλέον κόστος, πέραν της υποβολής της αρχικής αιτήσεως, διαδικασίας follow-up, σύμφωνα με την οποία ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση νέας απόφασης χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει νέο τέλος επί της «συμπληρωματικής αιτήσεως», παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία ότι υπήρξε παραβίαση της αρχικής εκδοθείσας απόφασης ή ότι υπάρχει κίνδυνος επανάληψης της παράβασης. Στη συνέχεια, η επιτροπή κοινοποιεί την υποβληθείσα αίτηση στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή των παράνομων διαδικτυακών τόπων και του παρέχουν προθεσμία 5 ημερών προκειμένου να παρουσιάσει τις απόψεις του. Στη συνέχεια, η επιτροπή εκδίδει απόφαση εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας.

Σημ. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν εφόσον υπάρχει τρόπος επικοινωνίας με τους διαχειριστές των παράνομων ιστοτόπων. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι σχεδόν όλοι οι πειρατικοί ιστότοποι δεν διαθέτουν στοιχεία επικοινωνίας, οπότε εκτιμούμε ότι η διαδικασία ενημέρωσης δεν θα υφίσταται.

Ρητά ορίζεται ότι οι αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής τους, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αμεροληψία της διαδικασίας.

Σημ. Ομοίως με την προηγούμενη παράγραφο, εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση προσφυγής.

Καλύπτεται επίσης και κάθε επικοινωνία ή/και προώθηση των παράνομων ιστοτόπων στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, το άρθρο 66Ε προβλέπει την σχετική διαδικασία που μπορεί να ακολουθείται από κάθε δικαιούχο/ Οργανισμό Προστασίας του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα παραβιάζονται μέσω της προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, είτε μέσω διαφήμισης είτε μέσω προώθησης.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και περαιτέρω συντονισμό επί του θέματος της υποβολής των νέων αιτήσεων μας προς την ΕΔΠΠΙ, προκειμένου να καλυφθεί κατά τον δυνατόν αρτιότερα, εκτός των περιπτώσεων των πειρατικών ιστοτόπων και η παράνομη αποκωδικοποίηση και αναμετάδοση προγράμματος IPTV.Με εκτίμηση,

Γεώργιος Μίχος | Γενικός Διευθυντής ΕΠΟΕ
Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων
Μεσογείων 275 – 15231 Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ. 210 6542760 210 6542748
Fax: 210 6542788
e-mail: epoe@epoe.org
website: www.epoe.org