Συνέδριο για την πράξη στις Μικρές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ADMIN 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

Στις 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη το ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρές επιχειρήσεις που αυτή τη χρονιά είχε ως θέμα «Προς την ανάκαμψη των ΜΜΕ: Η Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις και Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2010». Το συνέδριο διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Ισπανικής Προεδρίας της ΕΕ και αποτέλεσε την καταληκτική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ. Συμμετείχαν πάνω από 450 αντιπρόσωποι από όλη την Ευρώπη. Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου με εκπροσώπους της Διοίκησης και επιστημονικό προσωπικό από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων.

Με δεδομένη την οικονομική κρίση που συνεχίζει να πλήττει τις οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών, οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν αφενός στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών με προσανατολισμό την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στις μικρές επιχειρήσεις και αφετέρου σε συζητήσεις της ολομέλειας σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών και τη δημιουργία προϋποθέσεων ταχείας ανάκαμψης.

Τα βασικότερα σημεία που προέκυψαν από τις εργασίες του συνεδρίου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:


• Σύμφωνα με την Αν. Διευθύντρια της Γ.Δ. Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕ, και αρμόδια σε θέματα ΜΜΕ, Francoise Le Bail, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν έχει έρθει ακόμα και δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί χωρίς τη στήριξη των ΜΜΕ. Με την άποψη αυτή συντάχθηκε και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, Antonio Tajani, σύμφωνα με τον οποίο οι ΜΜΕ θα πρέπει να συμμετέχουν στην έξοδο από την κρίση, καθώς μόνο μέσα από τη στήριξη των ΜΜΕ θα αποτραπεί η μετατροπή της κρίσης από οικονομική σε κοινωνική.
• Μία από τι βασικότερες ανησυχίες ως συνέπεια της κρίσης παραμένει η απώλεια θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Καθηγητή Kenneth Morse, ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του ΜΙΤ, υπολογίζεται ότι οι καθαρές απώλειες θέσεων εργασίας από τις μεγάλες επιχειρήσεις θα καταλήξουν στο -10% ακόμα και όταν η ευρωπαϊκή οικονομία θα έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης. Ο ίδιος τόνισε ότι οι προσδοκίες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εναπόκεινται αποκλειστικά στις ΜΜΕ.
• Το μακροχρόνιο και μόνιμο πρόβλημα της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση αποκτά στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης ιδιαίτερη σημασία και βρίσκεται στην πρώτη θέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας της UEAPME (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), Andrea Benassi υπογράμμισε ότι το κύριο μέρος των προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΜΕ απορροφάται από τις «μεγάλες ΜΜΕ» με συνέπεια η χρηματοδότηση σπάνια να φτάνει στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στα συστήματα εγγυήσεων και αντεγγυήσεων των δανειοδοτήσεων των μικρών επιχειρήσεων.
• Οι υψηλές διοικητικές επιβαρύνσεις συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πρόβλημα για την καθημερινή λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των διοικητικών βαρών των ΜΜΕ και σε συνδυασμό με το πάγιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στόχο για βελτίωση της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τη δέσμευσή της για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων των επιπτώσεων των νομοθετικών προτάσεων στις ΜΜΕ (SME test). Ο Andrea Benassi δε, ζήτησε ειδική εκτίμηση για τις επιπτώσεις των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ στις ΜΜΕ.
• Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν επίσης στα ακόλουθα ζητήματα: α. καθυστερήσεις πληρωμών, β. ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, γ. προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος, γ. επένδυση στις δεξιότητες, δ. υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, ε. υπεύθυνη επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς, στ. πράσινη οικονομία και περιβαλλοντική καινοτομία.

Δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή της, η Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις βρίσκεται την περίοδο αυτή υπό διαβούλευση για αναθεώρηση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα υπάρξουν δομικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητές της. Η αναθεώρηση έγκειται στα εξής σημεία: α. στην εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής της Πράξης στα κράτη μέλη, β. στην ένταξη της Πράξης στην στρατηγική «ΕΕ 2020» και γ. στη βελτίωση των διαδικασιών συλλογής δεδομένων και στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η μονάδα μελετών της UEAPME, στην οποία συμμετείχε η ΓΣΕΒΕΕ με τη συνδρομή των ομοσπονδιών – μελών της και επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, η Ελλάδα, αν και με θετικότερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2009, παραμένει στις τελευταίες θέσεις, μεταξύ των άλλων χωρών της Ε.Ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Πράξης και την τήρηση της αρχής «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα». Η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία στη χώρα μας απαιτεί την απομάκρυνση από το μοντέλο «ανάπτυξης» που οδήγησε τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο, και απαιτεί την υιοθέτηση ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης, με γνώμονα την απασχόληση και τη μακροχρόνια, βιώσιμη ανάπτυξη, ένα μοντέλο το οποίο θα δίνει προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις. Σημειωτέον ότι στην Ελλάδας οι επιχειρήσεις έως 9 άτομα προσωπικό προσφέρουν το 57% της απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ