Επιτέλους!!!

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ADMIN  14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 

Τροποποιήθηκε το άρθρο, περι επαγγελματικών μισθώσεων, όπως κατεπανάληψη είχε προτείνει μέσω της ΓΣΕΒΕΕ, ο συνάδελφός μας, Ανδρέας Κονταράκης (βλέπε εδώ). Συγκεκριμένα: ο επαγγελματίας που αποφασίζει να εγκαταλείψει το κατάστημά του, μπορεί πλέον να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη 3 μήνες νωρίτερα (αντι για 6 που ίσχυε) και να πληρώσει 1 μίσθωμα αποζημίωση (αντί για 4 που ίσχυε).
Αναλυτικά, η τροποποίηση του Νόμου, που έγινε στις 17-6-2010

ΝΟΜΟΣ 3853/ΦΕΚ Α 90/ 17-6-2010

Τροποποίηση όρων και αποτελεσμάτων καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή

1. Το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως τα δε τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.»

2. Το δικαίωμα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α) έχει ο μισθωτής ακόμη κι αν έχει παραιτηθεί από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 34/1995. Καταγγελία που έχει ήδη ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ενώ ο μισθωτής είχε παραιτηθεί νόμιμα από αυτό το δικαίωμα, θεωρείται έγκυρη, τα δε αποτελέσματα της επέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, όχι όμως πριν τη δημοσίευση του νόμου. Ο μισθωτής υποχρεούται στην περίπτωση αυτή σε καταβολή αποζημίωσης ίση με το ποσόν ενός μισθώματος όπως αυτό ανερχόταν τρεις μήνες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

3. Το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α) εφαρμόζεται, κατ' απόκλιση από το άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση θ' του π.δ. 34/1995, και για την καταγγελία από τον μισθωτή σύμβασης μίσθωσης ορισμένου χρόνου που έχει συναφθεί για τις δραστηριότητες των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 34/1995 για ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Τα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου 2 εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν για καταγγελίες που θα γίνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και αφορούν μισθώσεις ακινήτων που έχουν συναφθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.